Informácie o projekte


            


Slovenské národné múzeum v októbri 2015 v spolupráci s partnerom Ústav zoológie SAV začal realizáciu projektu pod názvom:

Vybudovanie výskumno – vývojovej infraštruktúry pre výskum genetickej biodiverzity organizmov a zapojenie do iniciatívy IBOL

 

ITMS projektu:                      26230120004

 

Projekt je realizovaný v rámci     Operačného programu Výskum a vývoj

Prioritná os 3                            Infraštruktúra výskumu a vývoja v BK

Opatrenie 3.1                            Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji

 

Projekt sa realizuje na základe výzvy OPVaV-2015/3.1/01-SORO

Ciele projektu:

  • Skvalitnenie technickej infraštruktúry pre výskum biodiverzity Slovenska a Európy
  • Skvalitnenie technickej infraštruktúry pre výskum biomolekúl a evolučných procesov

 

Projekt „Vybudovanie výskumno-vývojovej infraštruktúry pre výskum genetickej biodiverzity organizmov a zapojenie do iniciatívy IBOL (International Barcoding of Life Initiative)“,
 ITMS projektu: 26230120004 je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku“