Prenájmy


Slovenské národné múzeum-Spišské múzeum, Námestie Majstra Pavla č.40, P.O.Box 70 , 054 70 Levoča, ako správca majetku štátu, v súlade s §13 ods.2 zákona NR SR č.278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje osobitné ponukové konanie na prenájom dočasne prebytočného majetku štátu, nehnuteľnosti - pozemkov a nebytových priestorov objektu NKP – Spišského hradu a priľahlej Výskumnej stanice, ktoré sú na parcele CKN č.476 a 475/2 k.ú. Žehra vedenej na LV č.15, za účelom poskytovania služieb len počas letnej turistickej sezóny ktorá trvá obvykle šesť mesiacov, a to na obdobie najviac dvoch po sebe nasledujúcich rokov:
 
1. Pozemok o výmere 10 m2 v priestore vstupného nádvoria hradu za účelom účinkovania a prezentácie vlastného kultúrneho programu a vystúpení skupiny historického šermu.
2. Pozemok na strednom nádvorí o výmere 10 m2 vhodný na umiestnenie dreveného objektu (drobnej stavby pevne nespojenej s pozemkom) vo vlastníctve nájomcu za účelom poskytovania rýchleho občerstvenia návštevníkom hradu.
3. Nebytové priestory objektu priľahlej Výskumnej stanice pod Spišským hradom o celkovej výmere 30 m2 (obchodná plocha) za účelom zriadenia a prevádzkovania rýchleho občerstvenia.
 
Minimálna správcom určená primeraná cena nájmu stanovená v zmysle ust. § 13 ods. 2 cit. zákona pre pozemok uvedený v bode 1. je 8,60 € /m2/mesiac , v bode 2. je 9,40 € /m2/mesiac v čase letnej turistickej sezóny a na 1,00 € /m2/mesiac v čase uzatvorenia hradu pre verejnosť, za zotrvanie drobnej stavby na pozemku , pre nebytové priestory uvedené v bode 3. je 5,00 € /m2/mesiac v čase letnej turistickej sezóny a na 1,00 € /m2/mesiac v čase uzatvorenia hradu pre verejnosť. V cene nájmu nie sú zahrnuté úhrady nákladov za služby spojené s nájmom (užívanie sociálnych zariadení, energie a pod.). 

Podmienkou účasti uchádzača je zabezpečiť si na vlastné náklady povolenia súvisiace s prevádzkovaním prenajatých nehnuteľnosti a nebytových priestorov. Záujemcovia písomné ponuky doručia osobne alebo poštou správcovi najneskôr do 10 kalendárnych dní do 15:00 hod odo dňa nasledujúceho po uverejnení inzerátu v dennej tlači na adresu správcu, v zalepenej obálke s vyznačením hesla na obálke „PRENÁJOM SPIŠSKÝ HRAD – NEOTVÁRAŤ“ a jeho spätnej adresy. Doručením sa rozumie termín prijatia ponuky v podateľni správcu. 

Uchádzač v ponuke uvedie tieto údaje: obchodné meno, adresu, sídlo a ponúkanú cenu za prenájom v €/m2/mesiac. K ponuke doloží originál alebo overenú kópiu dokladu nie staršiu, ako jeden mesiac ku dňu zverejnenia inzerátu, o spôsobilosti na vykonávanú činnosť (výpis z obchodného registra, živnostenský list, resp. iný identifikačný výpis). Predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na výkon predmetu činnosti musí byť zapísaný v doklade o spôsobilosti na vykonávanie činnosti. Ponuky vrátane listín ponukového konania zostávajú po ukončení ponukového konania v archíve prenajímateľa. Uchádzač vo svojej ponuke predloží aj samostatné písomné prehlásenie, že akceptuje všetky podmienky tohto osobitného ponukového konania. Ponuky, ktoré nebudú obsahovať predpísané náležitosti, alebo budú zaslané po termíne, nebudú vyhodnocované. Správca si vyhradzuje právo neprijať ponuku v rozpore s inzerátom, s účelom nájmu, účelom užívania, poslaním objektu, ako aj s nižšou cenou za prenájom. Správca si vyhradzuje právo zmeniť, resp. upraviť dobu nájmu na nevyhnutne dlhý čas pred i počas zahájenia poskytovania služieb víťazného uchádzača a to bez nároku uchádzača na úhradu prípadnej straty tržby z nevykonávanej činnosti z dôvodu mimoriadnych okolnosti (napr. uzatvorenie hradu pre verejnosť pri filmárskych a iných prácach, návšteva ústavných činiteľov na hrade, zahraničných delegácií alebo osôb, pre ktoré je nevyhnutné realizovať bezpečnostné opatrenia a pod.). Správca si vyhradzuje právo v zmysle § 8a, ods.2 písmena a, vyššie citovaného zákona o správe majetku štátu zrušiť osobitné ponukové konanie vyhlásené pre jednotlivé vyššie uvedené nehnuteľnosti.