ROP


Regionálny operačný program 

Hlavným cieľom Regionálneho operačného programu (ROP) je zvýšiť dostupnosť a kvalitu občianskej infraštruktúry a vybavenosti v regiónoch.

ROP prostredníctvom budovania kvalitnej a dostupnej občianskej infraštruktúry a v spolupôsobení s príspevkami v rámci ostatných relevantných operačných programov (OP Doprava, OP Informatizácia spoločnosti, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, OP Vzdelávanie a OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia) pomáha dosahovať ciele Národného programu reforiem v oblasti vzdelávania, zamestnanosti a informačnej spoločnosti. ROP taktiež prispieva k stimulácii vnútorných zdrojov regiónov na rozvoj nadväzujúcich podnikateľských aktivít (malé a stredné podniky) a zároveň zvyšuje atraktivitu jednotlivých regiónov pre zahraničné investície, čím prispieva k plneniu priorít Národného programu reforiem v oblasti podnikateľského prostredia.

Regionálny operačný program schválila EK dňa 24.9.2007. Dňa 2.8.2011 EK schválila verziu 2 Regionálneho operačného programu. Predmetný programový dokument je uvedený na internetovej stránke http://www.ropka.sk/.

Riadiacim orgánom pre ROP (RO pre ROP) je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR).

Regionálny operačný program, prioritná os 3 „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu“

Opatrenie 3.1 „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov“

Hlavným cieľom opatrenia 3.1 „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov“ je zvýšenie kvality služieb poskytovaných pamäťovými a fondovými inštitúciami na miestnej a regionálnej úrovni prostredníctvom ich rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie, vrátane obstarania ich vybavenia a revitalizácia významných pamiatkových objektov v súvislosti so zachovaním kultúrneho dedičstva a jeho využitia v kultúrno-poznávacom cestovnom ruchu.

Zoznam schválených projektov Ministerstva kultúry SR v rámci Regionálneho operačného programu, prioritná os 3 „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu“, opatrenie 3.1 „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov“, ktoré realizuje Slovenské národné múzeum ako subjekt v pôsobnosti prijímateľa MK SR:

 

• Zriadenie SNM – MŽK, Múzea holokaustu v Seredi (PDF, 953,2 kB)

Rekonštrukcia päťhrannej veže Zámku Bojnice (PDF, 75,7 kB)

Rekonštrukcia budovy SNM – Múzeá Martin, Múzea Andreja Kmeťa v Martine (PDF, 262,4 kB)

Rekonštrukcia budovy SNM na Mäsiarskej ulici v Levoči (PDF, 204,3 kB)