Profil verejného obstarávateľa


Slovenské národné múzeum (ďalej len „SNM“) je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a uskutočňovanie stavebných prác podľa zákona o verejnom obstarávaní sa realizuje v súlade s platným „Organizačným poriadkom Slovenského národného múzea“ a internou „Smernicou o verejnom obstarávaní v SNM“.