Príprava a realizácia stavy


Príprava stavby
• Prieskumné práce, Proma, a. s. - jún 2010
• Inventarizácia a identifikácia dochovaného stavu, Tomáš Lupták
• Spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, Proma, a. s. - jún 2010
• Územné rozhodnutie vydané 19. 8. 2010, právoplatnosť 26. 8. 2010
• Projekt na stavebné povolenie, jún 2010
• Realizačný projekt, október 2010
• Stavebné povolenie vydané 31. 1. 2011, právoplatnosť 9. 2. 2011
• Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia vydané 13. 11. 2012, právoplatnosť 5. 12. 2012

Realizácia stavby
• VN prípojka a trafostanica, dodávateľ Enermont, a. s., začiatok 14. 1. 2013 -ukončenie 11. 7. 2013. Kolaudačné rozhodnutie vydané 2. 12. 2013, právoplatnosť 9. 12. 2013
• Prvá etapa, dodávateľ Hornex, a. s. - Zmluva 30. 1. 2015, Dodatok č. 1 – 23. 9. 2015, Dodatok č. 2 – 21. 10. 2015. Začiatok prác 4. 2. 2015 – ukončenie 27. 10. 2015. Objekty SO 01 a SO 05 vybudované kompletne, SO 03 a SO 04 čiastočne. Kompletné vybudovanie inžinierskych sietí, komunikácií a spevnených plôch. Kolaudačné rozhodnutie vydané 14. 12. 2015, právoplatnosť 16. 12. 2015
• Dokončenie SO 04, dodávateľ Hornex, a. s. - Zmluva 23. 10. 2015. Začiatok 4. 2. 2015 – ukončenie 6. 4. 2016. Kolaudačné rozhodnutie vydané 7. 6. 2016, právoplatnosť 8. 6. 2016
• Kanalizačná prípojka, projekt Proma, a. s. - september 2016, ohlásenie stavby 20. 1. 2017. Realizácia Hornex, a. s. - Zmluva 20. 9. 2017, začiatok 2. 10. 2017 – ukončenie 15. 1. 2018
• Dobudovanie SO 03, dodávateľ Hornex, a. s. - Dodatok č. 3 z 8. 8. 2017. Zmena stavby pred dokončením, vydané 21. 2. 2018, právoplatnosť 13. 3. 2018. Začiatok stavby 4. 2. 2015 – ukončenie 7. 5. 2018. Kolaudačné rozhodnutie vydané 22. 6. 2018, právoplatnosť 18. 7. 2018
• Dokončenie SO 02, dodávateľ Hornex, a. s. - Dodatok č. 5, 6 a 7. Zmena stavby pred dokončením, vydané 25. 5. 2018, právoplatnosť 15. 6. 2018. Začiatok stavby 7. 10. 2017 – ukončenie 22. 11. 2018. Kolaudačné rozhodnutie vydané 19. 2. 2019, právoplatnosť 11. 3. 2019