Priebeh obnovy

Rekonštrukcia barokového objektu SNM-Múzea bábkarskych kultúr a hračiek na hrade Modrý Kameň pod názvom HraMoKa – Obnova východného krídla barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre bábkové divadlo, regionálnu históriu a tvorivé dielne detí a mládeže podporená z finančného mechanizmu EHP a NÓRSKA, sa chýli ku koncu a bude slávnostne ukončená v júni 2017. Projekt je zameraný na záchranu historicko-architektonických hodnôt kultúrnej pamiatky a na zlepšenie kultúrnej ponuky pre návštevníkov hradu a múzea, vrcholnej štátnej inštitúcie v oblasti múzejnej činnosti na Slovensku.

Obnova východného krídla barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň,

2015 - 2017 - I. etapa projektu

Priestory východného krídla kaštieľa, ktoré boli predmetom rekonštrukcie a obnovy slúžili od roku 1927 ako väzenské cely pre účely Okresného súdu v Modrom Kameni, vtedy sídliacom v objekte barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň. Od roku 1960 sa objekt NKP hrad Modrý Kameň stal skladovým priestorom pre distribúciu liekov a dočasne aj materiálov CO š.p. Medika Bratislava, závod vo Zvolene. V roku 1990 š.p. Medika priestory hradu vyprázdnil a v roku 1992 sa v priestoroch barokového kaštieľa usídlilo múzeum. Prízemie východného krídla kaštieľa slúžilo ako technické zázemie - dielne, sklady, odkladacie priestory. Znakmi architektonicky hodnotného priestoru boli najmä torzá barokových pilierov, ktoré vyčnievali z dostavaných priečok oddeľujúcich bývalé väzenské cely. Priestor bol vlhký a stále viac degradoval opadávaním prevĺhajúcej omietky. Stavebné práce na obnove týchto priestorov začali demontážou drevených a kovových prvkov (dvere, železné pece), búraním nepôvodných stavebných úprav - druhotné priečky väzenských ciel. Cieľom bolo uvoľniť renesančno-barokové piliere z priečok. 

Postupným odstránením navážky sute, ktorá navýšila pôvodnú niveletu podlahy takmer o 1 m bol odhaľovaný systém kanálov barokových stajní. Archeologický dohľad nevyhnutný pri týchto prácach nadobudol charakter archeologického výskumu. Vykonávala ho odborná pracovníčka múzea Mgr. Zuzana Kaličiaková (archeológ) pod vedením Mgr. Naďa, pracovníka SNM-Archeologického múzea. Bola vypracovaná nálezová správa a spracované archeologické nálezy na zaradenie do
zbierok múzea a následné exponovanie v expozíciách múzea. Po celkovom odkrytí systému barokovej kanalizácie bola spracovaná ortofotogrametria, ktorej záznam bude k dispozícii návštevníkom múzea pre poznanie pôvodného využívania priestoru. Systém barokových kanálov bol so súhlasom metodikov KPÚ, ktorí nepretržite vykonávali na stavbe pamiatkový dohľad, zachovaný „in situ“ pod novými podlahovými vrstvami podľa projektovej dokumentácie. 

Výsledkom obnovy je baroková stĺpová sieň s reštaurovanými 5 kamennými renesančno-barokovými stĺpmi, divadelným javiskom pre bábkové divadelné predstavenia, malé javiskové formy, koncerty a výstavy. Zázemím pre tvorivé aktivity detí a mládeže v súlade so zameraním múzea je tvorivá dielňa v susedstve sály. Boli vybudované aj sociálne zariadenia. Ďalšie 4 obnovené miestnosti s 2 medzichodbami budú slúžiť ako historická expozícia hradu a rodu Balašovcov - zakladateľov a vlastníkov hradného panstva do konca.

Obnova východného krídla barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň,

2015 - 2017 - II. etapa projektu 

Budova barokového kaštieľa bola v 60. rokoch zbavená pôvodných vápenných omietok a omietnutá hrubou cementovou omietkou. Spôsobuje výraznú degradáciu pôvodných murív, saje vlhkosť a zrážkovú vodu z ovzdušia. Následkom je nízka tepelná odolnosť priestorov kaštieľa, vysoká vlhkosť, nízke teploty v zime – zlé podmienky pre činnosť múzea. Východné krídlo kaštieľa bolo v 2. etape projektu zbavené cementových omietok, boli vymenené vonkajšie okná. Nové vápenné omietky boli realizované pod dohľadom reštaurátora. Súčasťou stavebných prác je reštaurovanie portálu južnej fasády, na ktorej sa zachovali pôvodné omietky, mramorovej tabule s nápisom, repliky pôvodných dverí a okien južnej fasády so šambránami. Na stene do nádvoria boli repasované pôvodné arkádové okná, na východnej stene repliky pôvodných vonkajších okien. Tieto zásahy výrazne pomohli zmeniť klimatické podmienky v expozíciách múzea tejto časti budovy. Súčasťou 2. etapy bola výmena strešnej krytiny, oprava krovu, komínových telies a montáž aktívneho bleskozvodu z prostriedkov ŠR SR. 

Záverečná konferencia k implementácii projektu, 26.1.2017

Slávnostné ukončenie 1. etapy projektu HraMoKa - Obnova barokových siení  

Na záverečnej konferencii k implementácii projektu HraMoKa 26. januára 2017 múzeum prezentovalo výsledky 1.etapy projektu, ktorá je ukončená. Zúčastnili sa jej zástupcovia Úradu vlády SR, Ministerstva kultúry SR, Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v SR, generálneho riaditeľstva Slovenského národného múzea, primátor a poslanci Mesta Modrý Kameň, zástupcovia Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici, riaditelia a pracovníci múzeí, spoločenských inštitúcií, priatelia, podporovatelia a priaznivci múzea na hrade Modrý Kameň. Dnes, po ukončení obnovy môže návštevník múzea obdivovať veľkolepú klenbovú sieň s 5 kamennými renesančno-barokovými piliermi – sú najväčšou ozdobou historickej siene. Pri archeologickom výskume, ktorý prebiehal súčasne s rekonštrukčnými prácami sa našli aj neklamné stopy pôvodného využitia tejto časti kaštieľa. Bola to grófska koniareň s jedinečným systémom tehlových kanálov, ktorá pravdepodobne odvádzala okrem odpadu koniarne aj vodu z nádvoria von na východnú stranu budovy. Toto archeologické nálezisko poskytlo aj mnoho iných zaujímavých nálezov keramiky, skla, kovových predmetov, drevených roštov kanálov, dokonca na nádvorí v pozostatkoch drevo-hlinitej stavby neznámeho využitia aj zachované spálené obilné zrná. Tieto nálezy je dnes možné obdivovať v obnovených priestoroch historickej expozície. Rovnako autentický ortofotogrametrický záznam archeologického náleziska si návštevník môže pozrieť priamo v expozícii s priblížením detailov na veľkoplošnom monitore. 

Aby sa cieľ a dlhodobá udržateľnosť projektu mohla predstaviť hmatateľne, tak, ako pri úvodnej konferencii aj teraz pri závere implementácie projektu, pozvali sme na Slovensko vďaka finančným prostriedkom z Bilaterálneho fondu grantov EHP a Nórska našich projektových partnerov z Osla v Nórsku - manažérov a lektorov Kulturproduktjoner , pani Karen Hoie, pána Sweina Gundersena a slečnu Veroniku Hilde Hoie, ktorí priviedli študentov z Akershus Univerzity v Oslo - Katedry umenia, dizajnu a drámy na Fakulte aplikovaných vied. Od 18.1.2017 ich v Bratislave na spoločnom tvorivom workshope privítala Prof. Ida Hledíková PhD, vedúca Katedry bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave, ako slovenský partner projektu HraMoKa. Spolu so slovenskými študentami - budúcimi bábkohercami, bolo ich spoločnou úlohou pripraviť spoločné prezentácie moderného výrazu bábkového divadla a potom, v dňoch 25.-26.1.2017 v SNM-Múzeu bábkarských kultúr a hračiek na hrade Modrý Kameň, na záverečnej konferencii i v rámci seminára s deťmi a mládežou regionálnych umeleckých škôl ukázať nové formy divadla s využitím fantázie a vzájomnej empatie pri tvorivej umeleckej práci. Nové priestory na hrade Modrý Kameň budú však slúžiť aj na výstavy umenia, interaktívne výstavy pre deti, výstavy zo zbierok múzea, koncerty, spoločenské podujatia. Nová historická expozícia k dejinám hradu Modrý Kameň bude sprístupnená do konca júna 2016 ako jeden z hlavných indikátorov implementácie projektu. Finančné prostriedky poskytlo MK SR v rámci prioritných projektov na rok 2017 vo výške 15 000 €.