Informácie o spoločnom projekte Palócland – Hont – Podpoľanie


Spoločný projekt PALÓCLAND – HONT – PODPOĽANIE 
INTERREG V-A Slovakia-Hungary 
Identifikačné číslo: SKHU/1601/1.1/175 

V rámci ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva v rokoch 2016-2017 SNM-MKMS vypracovalo projektovú dokumentáciu na revitalizáciu parku, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a patrí už k rekonštruovanému kaštieľu I. Madácha v Dolnej Strehovej. Rozpočet rekonštrukcii parku okolo kaštieľa podľa vypracovanej projektovej dokumentácie činí 540 tisíc EUR. V rámci cezhraničnej spolupráci bol vypracovaný spoločný projekt s mestom Balašské Ďarmoty – Balassagyarmat / Maďarsko s názvom: „Madáchové parky – prírodné a kultúrne dedičstvá" s cieľom revitalizácie parkov na obidvoch miestach. Náš spoločný projekt, podaný v roku 2016, s ktorým sme uchádzali o nenávratný finančný príspevok z Programu INTERREG SK HU, nebol úspešný, preto sme hľadali iné možnosti na ochranu parku. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strehovej v roku 2017 odstúpilo zo spoločného projektu INTERREG - V-A SKHU v prospech Slovenského národného múzea-Múzea kultúry Maďarov na Slovensku ( ďalej SNM-MKMS) a ďakujúc tomu SNM-MKMS mohlo vstúpiť do medzinárodného projektu s názvom: Palócland - Hont – Podpoľanie. 

Spoločným cieľom projektu sú nasledovné aktivity: 

zlepšovať využívanie už existujúcich a nových turistických atrakcií, kultúrnych tradícií a prírodných hodnôt. Ďalším našim spoločným plánom je rozvíjanie a pripojenie tematických ciest a vytvorenie turistického balíčka pre rodiny s deťmi. Tieto ciele chceme realizovať v projekte s vybudovaním tzv. tradičnej tematickej cesty. Cieľové skupiny: 
1.) turisti, najmä návštevníci zo susedných krajín; 
2.) obyvatelia oblasti. 

Stanovené ciele sú nasledovné: 

Ohľadom návštevnosti: zvýšenie atraktívnosti oblasti a tým zvýšenie počtu návštevníkov o 10%. 

Investície s novými funkciami: nové výstavy, objekty a aktivity na prezentáciu hodnôt danej oblasti, na základe ktorého je možné vytvoriť kultúrno-tradičnú tematickú cestu.

Tieto vylepšenia vytvoria aj nové aktivity. Plánované sú: workshopvy, putovné výstavy a festivaly.

Ďalším cieľom je: naplánovanie a vytvorenie tematických chodníkov pre pešiu turistiku, cykloturistiku a automobilovej verzie, vytvorenie programových balíčkov na rozvoj a spájanie kultúrnych a prírodných hodnôt. Našou spoločnou úlohou je sprístupniť pre trh už existujúci potenciál, vytvorenie nových ponukových balíkov.

Ďalším spoločným cieľom je: spájanie udalostí, spoločné marketingové aktivity, vytvorenie nového spoločného dizajnu, online marketing, cestopisný film, vedecký výskum, vytvorenie informačných bodov, publikácie a výmenu vedomostí a skúseností pri dopĺňaní projektu. 

Účastníci projektu

Maďarská strana: 
Vedúci partner: Združenie Palócút Turisztikai Klaszter, Salgótarján / Maďarsko 
Partneri projektu v Maďarsku: Obecné zastupiteľstvo Vanyarc/Veňarec – Novohradská župa, 
HEMA - Hagyományos Értékek Megőrzéséért Alapítvány – Nadácia pre uchovanie tradičných hodnôt, 
Recsk / Maďarsko 

Slovenská strana: 
Vedúci partner na slovenskej strane: Podpoľanie- KC Detva, Komunikačné centrum, n.o. / Slovensko, Banskobystrický kraj 
Obec Hrušov / Slovensko, Banskobystrický kraj 
SNM-Múzeum kultúry Maďarov 

Celkový rozpočet projektu: 1 531 043,44 EUR 
Z toho finančný príspevok EU: 1 301 386,91 EUR 
Rozpočet pre SNM-MKMS: 320 127,65 EUR 

Trvanie projektu: 2 roky 
Začiatok projektu: od 1.januára 2018 – do 31.decembra 2019 

Cieľom nášho múzea je:

Rekonštrukcia historického parku pri kaštieli I. Madácha. Účasťou v spoločnom projekte SNM-MKMS získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 320 tisíc EUR, z toho 40 027,60 EUR na realizáciu projektu a na rôzne aktivity a 210 000 EUR na nasledovné rekonštrukčné a stavebné práce v parku Dolná Strehová: na vybudovanie príjazdovej komunikácie k hrobke I. Madácha ako aj v parku a ku kaštieľu, ďalej na vybudovanie pódia , záhradného domčeka , pergoly, mostíkov, detského ihriska v parku a na rekonštrukciu pamätníka hrobky I. Madácha. 

Na ďalšie práce:

Vybudovanie elektroinštalácie a detského ihriska v parku ako aj na prípravné práce – výrub stromov a príprava terénu - sme získali finančné prostriedky z Ministerstva kultúry SR vo výške 100 000 EUR. V mesiacoch január – apríl 2018 boli prevedené prípravné práce: výrub stromov a príprava terénu pre stavebné práce. Od mája 2018 pripravujeme verejné obstarávanie na stavebné práce.