Dotácie pre regióny z rozpočtu ŽSK na rok 2019


SNM – Múzeá v Martine – Múzeum slovenskej dediny (organizačná zložka Slovenského národného múzea v Martine) sa opäť úspešne uchádzalo o finančnú podporu svojho najpopulárnejšieho podujatia Michalský jarmok. Najnavštevovanejšia programová nedeľa bola podporená v rámci programu Dotácia pre regióny z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja (Výzva č. 2/2019 podprogram KULTÚRA) vo výške 500 €.

Takmer 4 000 návštevníkov vďaka tejto finančnej podpore zabávalo bábkové divadlo Tyjátr s tradičným predstavením Don Šajn alebo Márnotratný syn. Prechádzku areálom spríjemňovala melódia flašinetu, ktorý rozozvučal principál divadla Ivan Gontko. Jarmok by nebol jarmokom bez remeselníkov a ľudových výrobcov, ktorí predvádzali ukážky rôznych výrobných techník. 

Správa z podujatia – Michalský jarmok 

Program „Dotácia pre regióny"

Cieľ programu:
Prispieť k tvorbe príťažlivých historických regiónov Žilinského kraja pre obyvateľov, turistov a návštevníkov. Rešpektovaním a rozvíjaním špecifických čŕt historických regiónov podporovať rast ich atraktívnosti. 

Podprogram: ,, Kultúra "

Cieľ podprogramu:
Podpora odborných, vzdelávacích a kultúrno-osvetových aktivít, tvorivých dielní, literárno-spoločenských podujatí, publikačných a iných edičných činností (vydávanie publikácií, CD nosičov a podobne), podpora odborných podujatí regionálneho významu, zachovávanie a podpora regionálnych tradícií (odborné konferencie, semináre, sympóziá, školenia, kurzy, workshopy a pod.). Podpora festivalov a prehliadok umenia, výstav, sympózií a seminárov. Podpora inovácií v kultúre. 

Oblasti podporovanej činnosti:
- prezentácia živej kultúry, uchovávanie nehmotného kultúrneho dedičstva a aktivity kultúrnoosvetovej činnosti (festivaly, umelecké prehliadky, tvorba inscenácií, výstavy, uchovávanie a osvojovanie si tradičných zručností, kultúrna tvorivosť a kultúrne aktivity) profesionálnych aj neprofesionálnych zoskupení, 
- záujmovo-umelecká činnosť,
- edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých prostredníctvom kultúrnoosvetových aktivít,
- rozvoj nových a inšpiratívnych metód a foriem trávenia voľného času s dôrazom na ich výchovnovzdelávací a kultúrno-spoločenský rozmer,
- vzdelávanie v oblasti miestnej a regionálnej kultúry podporujúce rozvoj vedomostí o kultúre obcí a miest Žilinského kraja,
- vedecko-výskumná a publikačná činnosť zameraná na realizáciu vedecko-výskumných projektov,
- vydávanie odborných publikácií z oblasti etnografie, folkloristiky a kultúrnoosvetovej činnosti, starostlivosť o tradičnú ľudovú kultúru,
- vydávanie monografií a kultúrnohistorickej a spoločenskej topografie regiónov miest a obcí Žilinského kraja, ktoré majú z hľadiska obsahu zastúpenú oblasť kultúry,
- tvorba a vydávanie pôvodnej a prekladovej umeleckej literatúry,
- vytvorenie inovatívnych produktov v oblasti kultúry (napr. vytvorenie interaktívnej kultúrnej ponuky pre deti),
- výmena skúseností medzi aktérmi kultúrneho života s dopadom na kreatívny priemysel (napr. workshopy, semináre, tvorivé dielne, pracovné skupiny),
- sprostredkovanie kultúrnej ponuky znevýhodneným skupinám (napr. vytvorenie cielených kultúrnych balíčkov pre nepočujúcich, slabozrakých, autistov a pod.),
- podpora vzniku e-služieb v oblasti kultúry (napr. aplikácie, databázy, elektronická ponuka a pod.),
- využitie technológií na prezentáciu kultúrnej ponuky Žilinského kraja doma i v zahraničí (napr. aplikácie, infopanely, video či audiopozvánky do kraja a pod.).
- podpora organizovaného vzdelávania v oblasti kultúry formou návštevy kultúrnych inštitúcií v Žilinskom kraji. 

Cieľové skupiny programu:
Deti, mládež a dospelí obyvatelia Žilinského samosprávneho kraja, ako aj návštevníci Žilinského kraja. 

Charakteristika výzvy 
1. Vyhlasovateľ výzvy: Žilinský samosprávny kraj.
2. Finančné zabezpečenie: Dotácia z programu Dotácie pre regióny z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja pre rok 2019.
3. Objem finančných prostriedkov pre túto výzvu: 103 640,- EUR
Dotácie na základe tejto výzvy budú poskytnuté len do výšky tohto disponibilného objemu finančných prostriedkov.
4. Výška dotácie:
minimálna výška dotácie na jednu žiadosť : 500,- EUR
maximálna výška dotácie na jednu žiadosť: 3 000,- EUR
5. Spolufinancovanie žiadateľom: Žiadateľ je povinný spolufinancovať podporovanú činnosť vo výške najmenej 20 % z výšky poskytnutej dotácie. Prijímateľ dotácie je povinný vykonať aj vyúčtovanie povinného spolufinancovania.
6. Na túto výzvu žiadateľ môže podať len jednu žiadosť; v opačnom prípade, t. j. ak žiadateľ podá dve a viac žiadostí v rámci tejto výzvy budú všetky jeho žiadostí z rozhodovacieho procesu vylúčené.
7. Na rovnakú podporovanú činnosť (ten istý projekt, úlohu, akciu) – možno poskytnúť dotáciu len jednému žiadateľovi, t. j. ak budú žiadať dotáciu na rovnakú podporovanú činnosť viacerí žiadatelia, dotácia môže byť poskytnutá len jednému z nich, o ktorom rozhodne príslušná komisia pre pridelenie dotácie a/ alebo predsedníčka ŽSK. 

Termín realizácie podporovanej činnosti:
Začiatok realizácie: od 1.1.2019
Ukončenie realizácie: najneskôr do 31.12.2019

Viac informácií