DNA barcoding Slovenska (SK-BOL), súčasť medzinárodnej iniciatívy International Barcode of Life (iBOL)

Názov projektu: 
DNA barcoding Slovenska (SK-BOL), súčasť medzinárodnej iniciatívy International Barcode of Life (iBOL)

Kód projektu v ITMS2014+: 313021W683 

Názov a sídlo prijímateľa  Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 61/2, Bratislava
Názov a sídlo partnera 1:  Environmental Institute, s.r.o., Okružná 784/42, Koš
Názov a sídlo partnera 2:  Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, Bratislava
Miesto realizácie projektu SR/Bratislavský kraj/ Bratislava I - mestská časť Staré Mesto
SR/Trenčiansky kraj/ Koš
SR/Bratislavský kraj/ Bratislava IV - mestská časť Karlova Ves


Výška poskytnutého NFP: 587 047,30 EUR

Opis projektu: 

V rámci projektu sa realizujú 3 hlavné aktivity: 
Výskumná aktivita 1 Barcoding Slovenska (SK-BOL)
Výskumná aktivita 2 Barcoding vybraných skupín bezstavovcov
Výskumná aktivita 3 Barcoding a detekcia inváznych druhov rýb

Predmetom výskumu je:

 • Zmapovať biodiverzitu v okolí opustených ložísk po ťažbe antimónu na Slovensku.
 • Získanie DNA sekvencií 700 vybraných druhov húb, rastlín a stavovcov z územia Slovenska.
 • Získanie sekvencií 300 druhov bezstavovcov, najmä hmyzu a pavúkovcov.
 • Získanie sekvencií všetkých druhov rýb vyskytujúcich sa na Slovensku.
 • Získané DNA sekvencie zverejniť v databáze BOLD medzinárodnej iniciatívy IBOL.
 • DNA barcoding umožňuje automatizovanú identifikáciu a analýzu rôznych životných štádií a fragmentov organizmov.

Využitie získaných a zverejnených sekvencií:

 • v biomonitoringu chránených druhov ale aj hospodárskych škodcov
 • V boji proti pytliactvu a ilegálnemu obchodu s chránenými druhmi
 • V kontrole prenášačov rôznych ochorení
 • V bioremediácii kontaminovaných území
 • V kontrole bezpečnosti potravín
 • V kontrole inváznych druhov rastlín a živočíchov
 • a v mnohých iných odvetviach


„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

www.mirri.gov.sk
, www.opvai.sk 

webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk 

Informácie o realizácií projektu - word (DOC, 73,2 kB)