Centrum múzejnej komunikácie


zabezpečuje:  
  •  internú a externú komunikáciu SNM
  •  styk a komunikáciu s médiami 
  •  nadväzovanie a udržiavanie partnerstiev inštitúcie 
  •  prípravu a vedenie marketingových kampaní SNM
  •  prípravu a realizáciu výstavných projektov Generálneho riaditeľstva SNM
  •  prípravu a realizáciu výchovno-vzdelávacích podujatí Generálneho riaditeľstva SNM 
     a špecializovaných celomúzejných podujatí
  •  realizáciu neformálneho celoživotného vzdelávania v oblasti múzejnej pedagogiky
Kontakt na zamestnancov