Časová os


1. etapa 
október 2015 – november 2016

Obnova barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň - Obnova východného krídla – HraMoKa - Obnova barokových siení na hrade Modrý Kameň pre bábkové divadlo, regionálnu históriu a tvorivé dielne detí a mládeže

Apríl – 2014 – Projektovú dokumentáciu na obnovu východného krídla barokového kaštieľa ako súčasti hradného areálu aktualizovala na základe autorského práva pôvodnej PD z r. 2009 projektová kancelária PROART - projektovanie a realizácia stavieb, s.r.o. Sládkovičova 2, 934 01 Levice, konateľ Ing . Zsolt Papp, autorizovaný architekt a Ing. Ladislav Palacka.

Máj – 2014 – Žiadosť o pridelenie nenávratného finančného príspevku z Grantov EHP a Nórska na Odbor Grantov EHP a Nórska Úradu vlády SR na realizáciu projektu Obnova barokových siení na hrade Modrý Kameň pre bábkové divadlo, regionálnu históriu a tvorivé dielne detí a mládeže

4.11.2014 – Zmluva č. 1097/2014 o čerpaní grantu medzi SNM a ÚV SR v Bytči

3.12.2015 – Dodatok č. 1 k zmluve č . 1097/2014 medzi SNM a ÚV SR o pridelení dodatočných finančných prostriedkov pre projekt HraMoKa vo variante 2 v sume 255 000 eur, čo predstavuje grantovú mieru v zmysle uzavretej Projektovej zmluvy na oprávnených výdavkoch vo výške 300 000 eur.

Február 2015 – Júl 2015 – Verejné obstarávanie stavebných prác 2. etapy

- príprava súťažných podmienok 
- proces verejného obstarávania, výber dodávateľa: Názov zákazky - Obnova barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň Obnova východného krídla, – HraMoKa - Obnova barokových siení na hrade Modrý Kameň pre bábkové divadlo, regionálnu históriu a tvorivé dielne detí a mládeže (ďalej len HraMoKa) zverejnené vo vestníku č. 101/2015 dňa 25.05.2015 pod č. 11290-WYP

6.10.2015 – Zmluva o dielo č. 1554 SNM-MBKH – ZoD 2015-3324 uzavretá v zmysle §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 45 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov s vybratým uchádzačom – OBNOVA s.r.o. Andreja Kmeťa 12, 969 01 Banská Štiavnica, zmluvne dohodnutý termín ukončenia stavebných prác 30.6.2016

22.10.2015 – odovzdanie staveniska, začiatok stavebných prác

október 2015 – január 2015

- búracie práce – odstraňovanie nepôvodných priečok väzenských ciel, demontáž dverí, vykurovacich telies (železné pece, keramické pece)
- výkopové práce - znižovanie nivelety priestorov na pôvodnú úroveň – o 1 m 

október 2015 - jún 2016
- archeologický výskum
- objav barokového kanalizačného systému grófskej koniarne
- zastavenie stavebných prác
- čistenie archeologického náleziska, dokumentácia in situ a archeologických nálezov – keramika, drevo)
-Ortofotogrametria – dokumentovanie náleziska, spracovanie výkresovej a elektronickej dokumentácie 

apríl – november 2016
- reštaurátorské práce – vnútorné omietky, 5 renesančno-barokových pilierov, Mgr.art Miroslav Janšto 

júl 2016 - Dodatok č.1 k zmluve č. SNM-MBKH – ZoD 2015-3324
- Zmeny stavby vyvolané novými zisteniami z júla 2016 - čistenie, dokumentácia a konzervácia archeologického náleziska – systému kanalizácie barokovej koniarne
- predĺženie termínu ukončenia stavebných prác do 30.9.2016

september 2016 - Dodatok č. 2 1 k zmluve č. SNM-MBKH – ZoD 2015-3324
-predĺženie termínu ukončenia stavebných prác do 28.11.2016
Keďže pri odstraňovaní navážky podláh boli odkryté zvyšky starej architektúry, vznikli neplánované práce, ktoré pokračovali pri zabezpečovaní komínových prieduchov. Tieto práce naviac boli podľa konzultácie s poskytovateľom grantu (ÚV SR) uhradené z rozpočtovej rezervy po vykonaní rokovacieho konania bez zverejnenia v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o VO v znení neskorších predpisov. Stavebný dozor - Ján Zaťko, mandátna zmluva na základe verejnej súťaže v zmysle Zák č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

28.11.2016 - Odovzdanie diela na základe preberacieho protokolu

2. etapa
august 2016 – apríl 2017
Obnova barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň Obnova východného krídla - fasády, okná 

Rokovanie vyvolané zo strany ÚV SR 12.11.2015 s cieľom prerokovať možnosti rozšíriť existujúci projekt HraMoKa o ďalšie prostriedky za účelom ich využitia na zhodnotenie pamiatky – jej časti, ktorá s projektom HraMoKa súvisí. Na základe odporúčania Výberovej komisie o prerozdelení nealokovaných finančných prostriedkov v rámci programu SK05 - Zachovanie a revitalizácia Európskeho kultúrneho dedičstva, financovaného z Grantov EHP boli pridelené dodatočné finančné prostriedky pre projekt CLT 02002 - HraMoKa – s cieľom ďalšieho zhodnotenia NKP hrad Modrý Kameň, s finančnou spoluúčasťou 15 % zo štátneho rozpočtu. Výberová komisia odporúča prideliť dodatočné finančné prostriedky pre projekt HraMoKa vo variante 2 v sume 255 000 eur, čo predstavuje grantovú mieru v zmysle uzavretej Projektovej zmluvy na oprávnených výdavkoch vo výške 300 000 eur. 

3.12.2015 – Dodatok č. 1 k zmluve č . 1097/2014 medzi SNM a ÚV SR o pridelení dodatočných finančných prostriedkov pre projekt HraMoKa vo variante 2 v sume 255 000 eur, čo predstavuje grantovú mieru v zmysle uzavretej Projektovej zmluvy na oprávnených výdavkoch vo výške 300 000 eur.

Apríl 2016
- proces verejného obstarávania, výber dodávateľa: Názov zákazky – Obnov a barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň Obnova východného krídla, – HraMoKa - zverejnené vo vestníku č. 67/2016 dňa 07.04.2016 pod č. 6673-WYP 

15.8.2016 - Zmluva o dielo č. 08-02/2016 SNM-MBKH-ZOD- 2016/2682 uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v neskorších predpisov a § 45 zákona č. 25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s vybratým uchádzačom Hollstav, s,r.o. Horná Skotňa 2945, 024 04 Kysucké Nové Mesto, zmluvne dohodnutý termín ukončenia prác 30.4.2017

17.8.2016 – začiatok stavebných prác

Boli vykonané nasledovné práce:
- Architektonicko-historický a reštaurátorský výskum historických omietok
- Odstránenie nepôvodných cementových omietok s komplexnou obnovou a rekonštrukciou ut'ahovanej omietky
- Reštaurátorské práce na východnej fasáde objektu NKP a nálezov po odstránení nepôvodných cementových omietok - Mgr.art. Ján Filo
- Nanesenie nových vápenných omietok a realizácia príslušných konzervačných procesov
- Výmena vonkajších krídiel okien na poschodí východného krídla kaštieľa
- Rekonštrukcia systému odvádzania dažďových vôd a jeho súčasné využitie

Výsledkom bola obnova historických omietok východného krídla barokového kaštieľa devastovaných búraním okenných otvorov a tiež odstránením časti omietok napájaných neznámym zdrojom vody či vlhkosti zvnútra budovy s reštaurovaním a prezentáciou prvkov pôvodnej architektúry, záchranou juhovýchodnej fasády východného krídla a historických nápisov o histórii hradu Modrý Kameň, výmena poškodených vonkajších krídel okien a ochrana objektu pred zavlhnutím rekonštrukciou systému odvádzania dažďových vôd .
Stavebný dozor - Peter Srník , mandátna zmluva na základe verejnej súťaže v zmysle Zák č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

28.4.2017 - Odovzdanie diela na základe preberacieho protokolu

3.etapa
Oprava strechy východného krídla barokového kaštieľa 

Výberová komisia ÚV SR – Odbor grantov EHP a Nórska konštatuje, že aktuálny stav pamiatky podľa inšpekcie PÚ SR je havarijný najmä v oblasti strešnej krytiny a krovov. Komisia ďalej konštatuje, že na obnovu strechy vo variante č. 3 nemá Správca programu dostatočné finančné prostriedky, resp. tieto by boli poskytnuté na úkor iných projektov, ktoré si tiež vyžadujú okamžité riešenie. Komisia ďalej konštatuje, že súčasťou pôvodného projektu nebola obnova fasád, čo spôsobuje, že celkový dojem z rekonštruovaných priestorov do značnej miery ovplyvňuje dojem návštevníka, ktorý pri pohľade z vonka na stav fasády môže byť rozpačitý. Komisia preto odporúča podmienečne prideliť finančne prostriedky v sume 300 000 eur na financovanie variantu č. 2, t.j. na rekonštrukciu systému odvádzania vôd, ktorý ohrozuje výsledky pôvodného projektu a na obnovu vonkajších omietok východného krídla kaštieľa. Komisia však zároveň konštatuje, že havarijný stav strechy by investíciu ohrozil a preto odporúča prideliť finančné prostriedky len za predpokladu, že počnúc rokom 2016 budú z prostriedkov SNM vyčlenené finančné prostriedky na obnovu strechy nad východným krídlom. 

február 2016 – príprava PD na opravu strechy východného krídla barokového kaštieľa– f. PROART – projektovanie a realizácia stavieb, s.r.o, Levice na základe autorského práva PD z r. 2009 

marec 2016 – Správa o havarijnom stave strešnej krytiny (autor : f. Prodis s.r.o, Bratislava, Ing. Vladimír Kohút, odborný statik) 

august – december 2016 Dodávateľ – f. ENGIE s.r.o. Bratislava na základe rámcovej zmluvy MK SR 
- oprava poškodených častí krovu, výmena latovania a strešnej krytiny, aktívny bleskozvod. Oprava bola realizovaná z bežných prostriedkov štátneho rozpočtu SR vo výške 209 000.- € a poskytlo ich MK SR.