2020 a nasledujúce obdobie


• Ukončiť projekt Stálej expozície Múzea holokaustu v Seredi sa zaviazala vláda SR vo svojom programovom vyhlásení. Hradený bol z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR a čiastočne Ministerstva financií SR. Celková suma finančných prostriedkov na realizáciu celého projektu bola 7,5 mil. eur (vrátane 2 mil. eur z Regionálneho operačného programu), vytvorených bolo 13 nových pracovných miest.

• Návrhy na dobudovanie areálu:
- Realizácia exteriérového pamätníka, ktorý by bol umiestnený v priestore Appel Platz (miesto sústreďovania väzňov pred selekciou do transportov, ktoré často spomínali vo výpovediach preživší ako miesto týrania a ponižovania)
- Bývalá budova nemocnice bude zrenovovaná na depozitár Slovenského národného múzea – Historického múzea
- Budova veliteľstva tábora by mala byť zrenovovaná na kancelárske priestory a ubytovanie externých spolupracovníkov Múzea židovskej kultúry, budova zámočníckej dielne by mala byť upravená na prednáškovú miestnosť a výstavný priestor pre návštevníkov, depozitár SNM – Múzea židovskej kultúry Múzea holokaustu by mal byť umiestnený v opravenej budove bývalej jedálne.